Pokonanie pandemii zależy w dużej mierze od naszej świadomej odpowiedzialności, zachowania reguł bezpieczeństwa i higieny. W związku z tym podaję obowiązujące zasady, które należy wdrożyć podczas sprawowania liturgii i innych obowiązków duszpasterskich.

1. Dyspensa

  Przypominam, że zgodnie z zarządzeniem z dnia 13 marca br. w Archidiecezji Białostockiej obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa
  we Mszy Świętej dla następujących wiernych:

  -    osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),

  -    osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym,

  -    osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

  W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „strefie czerwonej” udzielam ponadto ogólnej dyspensy od wspomnianego obowiązku osobom przebywającym w takiej strefie w okresie jej obowiązywania.


  2. Liczba wiernych uczestniczących w nabożeństwach liturgicznych

   Liczbę wiernych uczestniczących w nabożeństwie wyznaczają ograniczenia sanitarne:

   - w strefie żółtej - 1 osoba na 4 m²,

   - w strefie czerwonej - 1 osoba na 7 m²


   3. Środki ochrony osobistej

    Przypominam, że obowiązek zakrywania przyłbicą lub maseczką nosa i ust, mają:

    - wierni uczestniczący w liturgii, chyba że posiadają zwolnienie wynikające
    z przeciwskazań medycznych,

    - pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania tacy, czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),

    - służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu,

    - koncelebransi i pozostali szafarze podczas rozdawania Komunii Świętej,

    - szafarze sprawujący sakrament pokuty.

    Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki z płynem dezynfekującym, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek.


    4. Udzielanie Komunii Świętej

    - Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak i jej odmawiać.

     - Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest tylko jeden szafarz, Komunię Świętą udziela najpierw na rękę, a następnie przyjmującym do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.

     - Kapłani pomagający celebransowi rozdawać Komunię Świętą winni bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce.


     5. Sakrament pokuty i pojednania

      Przy sprawowaniu Sakramentu pokuty i pojednania zaleca się używanie konfesjonałów otwartych, a nie zamkniętych (szafowych). W konfesjonałach na kratkach od strony penitenta należy umieścić folie ochronne, wymieniać je przynajmniej raz w tygodniu i regularnie dezynfekować.


      6. Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

       -   W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „Oktawę” Uroczystości.

       -   Tam gdzie jest możliwe, zamiast jednej tradycyjnej procesji w dniu 1 listopada można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach „Oktawy”.

       -   W Dzień Zaduszny należy zachować wszelkie środki ostrożności przy ewentualnym organizowaniu Mszy Świętej na cmentarzu.

       Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem powyższych wytycznych, ścisłe ich przestrzeganie i jasne ich zakomunikowanie wiernym.

       Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętej powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

       Wszystkim wyrażam słowa wdzięczności za wspólny wysiłek w kształtowaniu naszej świadomości chrześcijańskiej i w budowaniu wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii. Całą wspólnotę archidiecezjalną otaczam codzienną modlitwą, upraszając dla wszystkich obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia duszy i ciała.


       † Tadeusz Wojda

       Arcybiskup Metropolita Białostocki